Oklahoma

What do you use?

 • Gfo

  Votes: 21 6.5%
 • Carbon

  Votes: 122 37.5%
 • Carbon & GFO

  Votes: 106 32.6%
 • Water changes

  Votes: 220 67.7%
MAXSPECT
Top